Warunki wynajmu

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW DARTER Rachunkowość

 I. Wstęp

1. Regulamin stanowi załącznik do Umowy najmu (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki najmu pojazdu i został wydany przez DARTER Rachunkowość Dariusz Kopciński z siedzibą w Opolu, przy ul. Cygana 4, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Opola pod numerem 33684., NIP: 7541687420

2. Regulamin stosuje się do wszystkich umów zawieranych przez DARTER Rachunkowość Dariusz Kopciński, chyba, że umowa stanowi inaczej.

4. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.

II. Wymagania najmującego samochód.

1. Najemcą samochodu i/lub osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba która przedstawi ważny dowód osobisty, ważny paszport, ważne od co najmniej 2 lat i honorowane na terytorium RP prawo jazdy odpowiednie dla danego typu pojazdu. W przypadku firmy przedstawi aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. Ukończyła 21 lat.

III. Zapewnienia wynajmującego

1. Wynajmujący zapewnia dobry stan techniczny pojazdu, aktualne badanie techniczne, oraz, że posiada on niezbędne dokumenty.

2. Najemca otrzymuje samochód z pełnym bakiem paliwa i z takim stanem ma go oddać. Koszt paliwa podczas wynajmu pokrywa Najemca. Ewentualne wątpliwości co do stanu paliwa Najemca powinien zgłosić do 5 km od rozpoczęcia jazdy, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane.

3. Wynajmujący zapewnia wymagane wyposażenie pojazdu.

4. Samochód posiada pełne ubezpieczenie zgodnie z polisą AC,OC,NW. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe po użyciu alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających. Ubezpieczenie nie obejmuje również szkód powstałych w przypadku utraty dokumentów, lub kluczyków samochodu, oraz szkód poniżej wartości 1000 zł. W razie uszkodzenia pojazdu Wynajmujący potrąca wpłaconą kaucję z tytułu poniesionych strat.

5. Najemca otrzymuje samochód czysty.

IV. Okres wynajmu.

1. Okresem rozliczeniowym jest doba i bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu.

2. Przedłużenie wynajmu o więcej niż 1 godzinę skutkuje dla Najemcy opłatą za następną dobę.

3. Samowolne przedłużenie okresu wynajmu o ponad jedną godzinę powoduje utratę wpłaconej kaucji, a wszelkie poniesione koszty związane z odebraniem samochodu obciążą Najemcę.

4. Zamiar przedłużenia wynajmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Najemca nie może przedłużać wynajmu bez wniesienia opłaty za przedłużenie. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie wynajmu i nie dokona opłaty za przedłużenie, samochód zostanie zgłoszony na policję jako skradziony, a Najemca zobowiązuje się zapłacić za każdą rozpoczętą dodatkową dobę bezumownego korzystania z samochodu.

V. Warunki użytkowania samochodu

1. Wynajem samochodu zaczyna się i kończy w tym samym miejscu.

2. Najemca zobowiązuje się zwrócić samochód w takim stanie w jakim go wynajął.

3. W przypadku zabrudzenia pojazdu należy liczyć się z kosztami sprzątania, lub należy umyć i odkurzyć samochód we własnym zakresie. Koszty sprzątania to: Mycie samochodu – 20zł. Odkurzanie wnętrza – 20zł. Czyszczenie tapicerki z plam – 125zł.

4. Pojazdem może kierować wyłącznie Najemca, lub Autoryzowany kierowca wymieniony w umowie wynajmu.

5. Samochód nie ma prawa opuszczać granic Polski bez zgody Wynajmującego. Wynajęty samochód nie może przekroczyć /zakaz bezwzględny/ granicy następujących państw: Rosji, Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Litwy, Estonii, Mołdawii, Albanii, oraz terenów objętych działaniami wojennymi, bądź zamieszkami.

6. Samochód nie może uczestniczyć w wyścigach, rajdach, lub zawodach.

7. Najemca nie może przewozić dóbr i towarów niezgodnych z prawem celnym, drogowym, lub innym, oraz niezgodnych z przeznaczeniem pojazdu.

8. Wynajęty samochód nie może być używany pod wpływem alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających. Skutki powstałe w wyniku nie przestrzegania tego zakazu obciążają w całości Najemcę.

9. Bez zgody Wynajmującego nie wolno pod rygorem utraty kaucji zarobkowo przewozić osób lub rzeczy.

10. Wynajętym pojazdem nie wolno holować innych pojazdów, lub przyczep, nie wolno pozostawiać w samochodzie dokumentów,oraz kluczyków pojazdu.

12. Wynajmujący nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne straty Najemcy spowodowane awarią samochodu.

13. Najemca ma zwrócić samochód z kompletem kluczy i dokumentów w miejscu i czasie określonym w umowie. Ich brak skutkuje dla Najemcy obowiązkiem zapłaty za powstałą szkodę /utrata kaucji/

14. Zalecane jest parkowanie pojazdu w miejscach strzeżonych, oraz zabieranie ze sobą wartościowych przedmiotów.

15. Podczas okresu wynajmu Najemca ma dbać o samochód, a w szczególności sprawdzać poziom oleju w silniku, oraz innych płynów pojazdu, kontrolować ciśnienie powietrza w oponach. Nie stosowanie się do powyższego czyni Najemcę winnym za wszelkie szkody wynikające z zaniedbania.

16. Jeśli Najemca został powiadomiony o zbliżającym się przeglądzie technicznym, to nie może przekroczyć liczby kilometrów, przy której planowany jest przegląd.

17. W razie awarii podczas wynajmu na wszelkie ewentualne naprawy pojazdu należy bezwzględnie uzyskać zgodę Wynajmującego. Koszty samowolnej naprawy obciążają w całości Najemcę.

18. W wynajętym samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz przewozu zwierząt. Nie przestrzeganie tego zakazu skutkuje utratą wpłaconej kaucji.

19. Koszty zakupu płynu do spryskiwaczy szyb, wymiany żarówek, naprawy ogumienia ponosi w całości Najemca.

20. Najemca zobowiązany jest do stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu.

20. Najemca odpowiada materialnie za drobne uszkodzenia tapicerki, zarysowania lub wgniecenia karoserii, uszkodzenia ogumienia i felg w cenach napraw według cennika autoryzowanego Dealera.

VI. Koszty wynajmu samochodu

1. Podana cena dotyczy wynajmu za 1 dobę i zawiera koszty ubezpieczenia. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu umowy najmu, zwrócić samochód do ustalonego miejsca w określonym terminie. Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie bez pisemnej zgody Wynajmującego ponosi Najemca. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego Najemca ponosi koszt za holowanie samochodu. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

2. Za wynajem obowiązuje płatność z góry gotówką.

3. Z góry pobiera się również kaucję, która jest blokowana na czas wynajmu samochodu. Jej zwrot zależy od dochowania warunków umowy. Przy zwrocie samochodu po zmierzchu rozliczenie kaucji następuje następnego dnia.

4. Ceny wynajmu za dobę obowiązują według cennika zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Jednocześnie przyznaje się bezpłatny limit kilometrów w wysokości 100 km na każdy dzień, oraz 0,10 – 0,20 zł + VAT za każdy kilometr ponad przyznany limit związany z ilością przejechanych kilometrów.

5. Wysokość kaucji wynosi: 800 – 1000 zł zależnie od rodzaju wynajętego pojazdu.

6. Rezygnacja z rezerwacji do 24godz. przed datą wynajmu obciąża Najemcę kosztami w wysokości 50% stawki/1dobę.

7. W razie nie oddania samochodu z pełnym bakiem paliwa Wynajmujący obciąża Najemcę kwotą wynikłą z ilości dolania paliwa do pełnego stanu, oraz opłatą manipulacyjną w wysokości 50 zł.

8. Wpłacona przy Umowie wynajmu kwota w pierwszej kolejności rozliczana jest na poczet ewentualnych zdarzeń opisanych w tych warunkach, a następnie na poczet kosztów wynajmu wynikającego z okresu wynajmu, ilości przejechanych kilometrów i podatku VAT.

VII. Serwis, awarie, kolizje, uszkodzenia i kradzież

1. Najemca zobowiązany jest do informowania o wszelkich zdarzeniach dotyczących wynajmowanego pojazdu w pierwszej kolejności Wynajmującego.

2. Najemca odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikłe z rażącego niedbalstwa. W przypadku uszkodzenia, lub straty pojazdu Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałym fakcie Policji i Wynajmującego. Jeśli uszkodzenie samochodu nastąpiło w wyniku kolizji drogowej z winy osób trzecich Najemca zobowiązany jest do uzyskania oświadczenia sprawcy o jego winie, oraz pobrać od sprawcy jego dane z polisy ubezpiecz. OC.

3. W razie braku możliwości dalszego samodzielnego poruszania samochodu Najemca w porozumieniu z Wynajmującym zobowiązany jest to zabezpieczenia pojazdu.

4. Najemca odpowiada materialnie za drobne uszkodzenia tapicerki, zarysowania lub wgniecenia karoserii, uszkodzenia ogumienia i felg w cenach napraw według cennika autoryzowanego Dealera.

VIII. Informacje końcowe

1. Najemca zgadza się na przechowywanie jego danych personalnych w dokumentach Wynajmującego. W przypadku nie wywiązywania się z płatności, bądź przedstawienia fałszywych dokumentów – jego dane personalne zostaną przesłane do kartoteki osób zastrzeżonych tzw:,,czarna lista” oraz do Krajowego Rejestru Długów

2. Ewentualne spory wynikające z w/w umowy rozstrzygać będzie Sąd według siedziby Wynajmującego.

3. W przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy wynajmu Wynajmujący ma prawo przekazać dane osobowe Najemcy organom zajmującym się egzekucją prawa.